ویزای تحصیلی

  • پشتیبانی در طول فرآیند ثبت نام دانشگاه

  • حمایت قانونی در فرآیند دریافت ویزا

  • پشتیبانی قانونی جهت دریافت مجوز اقامت

خدمات استقبال از فرودگاه

  • خدمات رزرو خوابگاه

  • خدمات حمل و نقل فرودگاهی

  • خدمات بیمه پزشکی